ابراهیم شیرانی

استاد دانشگاه
عضو هیت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

دكتر ابراهيم شيراني چهار سوقي در سال 1332 در شهر اصفهان بدنيا آمد.

ايشان داراي دكتري رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه استانفورد امريكا در سال 1360 مي باشد.وي هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه صنعتي اصفهان است.

مشاغل و سمتهاي ابراهيم شيراني چهار سوقي شامل رئيس دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان در دو نوبت، معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان در دو نوبت، مسئول ستاد سازندگي و آموزشي بمدت دو سال، رئيس ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اصفهان، رئيس قطب علمي فناوري نانو در محيط زيست، رئيس پژوهشكده زير دريا دانشگاه صنعتي اصفهان، سردبير مجله استقلال، سردبير مجله JAFM، رئيس كميته تخصصي فني مهندسي هيئت مميزه دانشگاه صنعتي اصفهان، عضو هيئت امناي شركت علمي تحقيقاتي اصفهان، رئيس كميته اساسنامه شركت علمي تحقيقاتي اصفهان و رئيس كميته انرژي شهرك علمي تحقيقاتي است. جوائز و نشانهای دكتر ابراهيم شيراني چهار سوقي شامل استاد نمونه كشور در سال 1380، مدير پژوهشي نمونه كشوري در سال 1385، مدرس نمونه دانشگاه در سال 1385، برنده طرح پژوهشي برتر در سال 1375 ، برنده كتاب سال انتشارات دانشگاه تهران در سال 1384 ، برنده كتاب نمونه سال اداره فرهنگ و ارشاد در سال 1384 است.