بازدید از کارخانه ظریف مصور انجمن علمی دانشکده نساجی

توضیحات

دسته بندی: 
آموزشی
دانشجویی
فرهنگی