طنز و لطيفه ها

تیز و حاضر جواب، کنکوری!

تقدیم به عزیزانی که این روزها سخت مشغول مطالعه هستند. با آرزوی موفقیت در کنکور!

اهل کار صواب ، کنکوری                          تیز و حاضر جواب، کنکوری

توی دفتر همیشه حاضر خورد                      در حضور و غیاب، کنکوری

فارسی را کمی، ولی می‌خواند                       جبر را بی‌ حساب کنکوری

عوض تختخواب، می‌خوابید                          شب به روی کتاب، کنکوری

عوض شام، درس خواند، انگار                     هست در اعتصاب، کنکوری

روز و شب خواند و خواند و خواند فقط            غافل از آفتاب، کنکوری

تا بگیرد کتاب‌های جدید                               رفته بود انقلاب ، کنکوری

که سرش گیج رفت و افتاد و                         حالتش شد خراب، کنکوری

دکتری آمد و نصیحت کرد:                           «نده خود را عذاب، کنکوری!                   

چند وعده غذای خوب بخور                          چند شب هم بخواب، کنکوری!

اصلا این را بگو که یادت هست                      طعم جوجه کباب!؟ کنکوری!»

حرف دکتر در او اثر کرد و                           شخص عالیجناب کنکوری…

درس را کمپلت کنار گذاشت                           رفت در تختخواب، کنکوری

نه چنین بی‌ بخار و آهسته                             نه چنان پرشتاب، کنکوری!

معتدل باش و خوب دقت کن                            موقع انتخاب، کنکوری!

روح الله احمدی/ بلبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نخستین بار گفتش از کجایی                            بگفت از پشت سد آشنایی
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند                    بگفت نکته خرند و تست فروشند
بگفت از دل شدی عاشق به کنکور                    بگفت از دل تو گویی و من از زور
بگفتا عشق کنکور بر تو چون است                   بگفت از جان شیرینم فزون است
بگفتا گر کند مغز تو را ریش                          بگفت مغزم بود این گونه از پیش
بگفت ار من بیارم رتبه ای ناب                       بگفتا وه چه می بینی تو در خواب