دانشكده‌ علوم‌ ریاضی‌

آغاز فعالیت‌:  

1356، به‌ صورت‌ مستقل‌ 1365

رشته‌ها و گرایشها:

ریاضی‌ كاربردی‌ ، ریاضی‌ محض‌، آمار محض، آمار اجتماعی و اقتصادی، ریاضی صنعتی

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

 

 

 

قطب علمی، مراكز و هسته‌های پژوهشی:

  • قطب علمی روشهای جبری و كاربردهای آن
  • مركز پژوهشی آمار كاربردی و سیستم‌های تصادفی
  • گروه پژوهشی آنالیز ریاضی
  • گروه پژوهشی ریاضیات محاسباتی
  • گروه پژوهشی ترکیبات و گراف
  • گروه پژوهشی ریاضیات محاسباتی
  • گروه پژوهشی ترکیبات و گراف

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

 سه سایت كامپیوتری مجهز به نرم افزارهای متعدد ریاضی و آمار متصل به شبكه اینترنت برای دانشجویان كارشناسی و كارشناسی ارشد و دكترا، اطاق سمعی و بصری،‌ سالن كنفرانس.

تحت نظارت وف ایرانی