دانشكده شيمی

آغاز فعالیت‌:

 1356، به‌ صورت‌ مستقل‌ 1364

رشته‌ها و گرایشها:

 شیمی کاربردی و شیمی محض، شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک و شیمی معدنی

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

قطب علمی، مراكز و هسته‌های پژوهشی:

 هسته های پژوهشی شیمی دارویی ، شیمی کاتالیست و سنسورها و نانو، قطب سنسور و شیمی سبز

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

 آزمایشگاه های تحقیقاتی  شیمی آلی و پلیمر ، شیمی معدنی، الكتروشیمی و بیوسنسورها، اسپكتروسكوپی و سنسورهای نوری، تحقیقات  نظری شیمی فیزیك، لیزر اسپكتروسكوپی، تجربی فیزیك، كاتالیزور ، الكترواسپری ،  گاز الكترونیك و     CG-MC، تجزیه دستگاهی، نانو

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی