دانشكده منابع طبیعی

آغاز فعالیت‌:

1372

رشته‌ها و گرایشها:

  مرتع و آبخیزداری، مرتعداری، بیابان زدایی،  محیط زیست،آلودگی های محیط زیست، شیلات، تكثیر و پرورش آبزیان، بوم شناسی آبزیان شیلاتی

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

قطب علمی، مراكز و هسته‌های پژوهشی:

  • مركز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست

 

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

آزمایشگاههای آب و خاك ، مرتعداری، سنجش از دور RS & GIS، كارتوگرافی، هرباریوم، موزه ماهی شناسی، شیلات، هیدروبیولوژی و لیمنولوژی، ماهی شناسی و جانورشناسی، هیدروشیمی و تغذیه آبزیان، ژنتیك ، بیوتكنولوژی، محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، حیات وحش، موزه حیات وحش

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی