دانشكده مهندسی حمل و نقل

آغاز فعالیت‌:  

1391

 

رشته‌ها و گرایشها:

برنامه‌ریزی حمل و نقل

 

مقاطع‌ تحصیلی‌:

 كارشناسی‌ ارشد

 

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

دو سایت كامپیوتری برای دانشجویان اتاق سمینار

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی