دانشكده مهندسی شیمی

آغاز فعالیت‌:

 1356، به‌ صورت‌ مستقل‌ 1365

رشته‌ها و گرایشها:

 پتروشیمی‌ ، صنایع‌ پلیمر، بیوتكنولوژی

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

 

 

 

قطب علمی، مراكز و هسته‌های پژوهشی:

 • هسته تحقیقاتی فرآیندهای صنایع کربوهیدراتها و چربیها
 • هسته تحقیقاتی رفع تنگناهای تکنولوژی و زیست محیطی صنایع
 • هسته تحقیقاتی مهندسی سیستمهای واكنشی كاتالیستی و غیر كاتالیستی
 • هسته تحقیقاتی مدیریت و بهینه سازی انرژی و پدیده های انتقال
 • هسته تحقیقاتی سامانه های كاتالیستی و مواد گرانبها
 • هسته تحقیقاتی بیوتكنولوژی صنعتی
 • هسته تحقیقاتی تكنولوژی نفت گاز و پتروشیمی
 • گروه پژوهشی فناوریهای نوین در صنایع شیمیایی
 • گروه پژوهشی پدیده های انتقال در مقیاس نانو
 • گروه پژوهشی اتوماسیون و كنترل صنعتی
 • قطب پژوهشی پلی وینیل كلراید
 • قطب علمی فناوری نانو و محیط زیست

 

 

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

 • آزمایشگاههای آموزشی

عملیات واحد، مكانیك سیالات، انتقال حرارت، كنترل فرایند، خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها، شیمی پلیمرها، نفت

 • آزمایشگاه تحقیقاتی

تحقیقاتی بیوتكنولوژی، مهندسی واكنش های شیمیایی، دینامیك سیالات محاسباتی، فرایندهای جداسازی، ترمودینامیك، صنایع پلیمر، آنالیز مواد

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی