دانشكده مهندسی عمران

آغاز فعالیت‌:

 1356

رشته‌ها و گرایشها:

مهندسی عمران، سازه‌، آّب، مكانیك‌ خاك‌ و پی‌ ، مهندسی‌ محیط زیست‌ ، زلزله، راه و ساختمان

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

 

 

قطب علمی، مراكز و هسته‌های پژوهشی:

  • گروه پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی عمران
  • گروه پژوهشی هسته آب و محیط زیست

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

آزمایشگاههای  محیط زیست، مكانیك خاك، بتن و مصالح ساختمان، نقشه‌برداری، هیدرولیک و مکانیک سیالات

 

 

تحت نظارت وف ایرانی