دانشكده مهندسی كشاورزی

آغاز فعالیت‌:

 1356

رشته‌ها و گرایشها:

 آب، باغبانی، بیوتکنولوژی کشاورزی، توسعه روستائی، خاکشناسی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم و صنایع غذائی، گیاهپزشکی، علوم دامی، مکانیک ماشین های کشاورزی.

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

 آزمایشگاه های آبیاری، زهکشی، هیدرولیک، هیدرولوژی و نقشه برداری، خاکشناسی، تجزیه خاک، کارتوگرافی و عکس های هوائی، فیزیک خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، بیولوژی و تغذیه خاک، ژنز و رده بندی، XRD، میکرومرفولوژی، جذب اتمی، GIS، سم شناسی، حشره شناسی، بیماری شناسی گیاهی، زراعت، اصلاح نباتات، تکنولوژی بذر، گیاهشناسی، ژنتیک، فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و تشریح دام، تجزیه خوراک دام، شیمی و تجزیه مواد غذایی، میکروبیولوژی،  تکنولوژی مواد غذائی، HPLC، مهندسی و خواص فیزیکی مواد غذایی، کارگاه آموزشی صنایع غذائی، بیوتکنولوژی مولکولی، ژئومیکس کاربردی،کشت بافت، باغبانی، فیزیولوژی پس از برداشت، گلخانه های آموزشی- تحقیقاتی، ماشینهای کشاورزی، کارگاه های ماشین های کشاورزی، مزرعه آموزشی- تحقیقاتی لورک (واحدهای گاوداری، دامداری،مرغداری، زنبورداری، حوضچه های پرورش ماهی، مزارع و باغات.

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی