دانشكده مهندسی معدن

آغاز فعالیت‌:

 1356، به‌ صورت‌ مستقل‌ 1365

رشته‌ها و گرایشها:

اكتشاف‌ معدن‌، استخراج‌ معدن، مکانیک سنگ

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد

 

 

امكانات‌ آزمایشگاهی‌:

 آزمایشگاه‌های‌ مكانیك‌ سنگ‌، برش‌ سنگ‌ و تهیه‌ مقاطع‌ میكروسكوپی‌ ،كانه‌آرائی‌، كانی شناسی، كانی شناسی نوری،  ژئوفیزیك‌، ژئوشیمی‌،  سنگ‌شناسی‌، میكروسكوپ تحقیقاتی، كارتوگرافی‌ و عكس‌های هوایی، موزه سنگ وكانی مرحوم استاد دكتر سیدحسن بصیر‌

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی