دانشکده مهندسی نساجی

آغاز فعالیت‌:

1363، به صورت‌ مستقل‌ 1367

رشته‌ها و گرایشها:

 مهندسی تكنولوژی نساجی ، مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف و مهندسی پوشاک و مهندسی الیاف پلیمری

 

مقاطع‌ تحصیلی‌:

كارشناسی‌، كارشناسی‌ ارشد، دكتری‌

  قطب علمی، مراكز و هسته‌های پژوهشی:

  • گروه پژوهشی علوم و تكنولوژی الیاف
  • گروه پژوهشی نانو كمپوزیت

   

   

   

   

  امكانات‌ آزمایشگاهی‌ و کارگاهها:

   آزمایشگاههای پردازش تصویری، فیزیک رنگ و رنگرزی، فیزیک نساجی، تحقیقاتی الیاف، نانوالیاف

  کارگاههای ریسندگی الیاف کوتاه و الیاف بلند، مقدمات بافندگی، بافندگی حلقوی تاری و پودی، تولید الیاف مصنوعی

   

   

   

   

   

   

   

   

  تحت نظارت وف ایرانی