تسهیلات دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

کمک هزینه تحصیلی ماهیانه 10 میلیون ریال طی دوره کارشناسی تا رتبه 100 کشوری
دارندگان نشان طلای المپیاد علمی دانش آموزی امکان تحصیل همزمان در دو رشته را خواهند داشت.
دانشجویان رتبه های اول تا سوم هر دانشکده به ترتیب مبلغ 400 هزار - 300 هزار و 200 هزار تومان در هر سال تحصیلی دریافت می کنند.
دانشجویان با معدل میانگین 3 ترم بالاتر از 18 به شرط گذراندن 50 واحد که 40 واحد آن تخصصی باشد تا پایان ترم سوم امکان تحصیل همزمان در دو رشته را خواهند داشت.
دانش آموزان دارنده مدال المپیادهای دانش آموزی کشوری مبلغ 200 هزار تومان در هر ماه به مدت یک سال دریافت می کنند.
دانشجویان با نمره 2/5 انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه های آزمایشی آزمون و با معدل میانگین 3 ترم بالاتر از 17 امکان تحصیل در دو رشته همزمان را خواهند داشت.
دانش آموزان رتبه های تک رقمی ، دو رقمی و سه رقمی کنکور با نمره 2/5 انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه های آزمایشی آزمون مبالغ 250 هزار - 200 هزار و 150 هزار تومان در هر ماه دریافت خواهند نمود.

تحت نظارت وف ایرانی