کشکول

در گذشته درویشان به وسیله ی ظرفی لوزی شکل گدایی میکردند .
مردم هم به جای پول هر آنچه داشتند در کشکول او می ریختند . لوبیا ، برنج ،سکه و .....
در کشکول همه چیز پیدا می شود .به همین دلیل به یک سری کتابها که در رابطه با تمام موضوعات هستند نیز کشکول گفته می شود : هم چون کشکول شیخ بهایی.
البته در باید در نظر گرفت که کشکول ها انواع مختلفی دارند . مثلا کشکول های ادبی ، علوم انسانی ، علوم تجربی ، جغرافیایی و ...

صفحه‌ها

تحت نظارت وف ایرانی