بازدیدهای انجام شده

آمار بازدیدهای انجام شده توسط مدارس مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال 1395

ردیف نام دبيرستان دخترانه پسرانه تعداد افراد تاریخ بازدید
1 نمونه دولتي خرم دخترانه 35
95/11/6
2 شاهد غفاري دخترانه 50
95/11/11
3 امام صادق نجف اباد نمونه پسرانه 40
95/11/18
4
فرزانگان امين 2
دخترانه 35
95/11/20
5 شاهد غفاري دخترانه 35
95/11/25
6 دولتي سميه دخترانه 25
95/11/25
7 هنرستان فرزانگان دخترانه 25
95/11/26
8 دولتي آبدار دخترانه 60
95/12/9
9
دبيرستان امام خميني محلات
پسرانه 20
95/12/11
10
دبيرستان شهيد زماني دهاقان
پسرانه 20
95/12/16
11
دمجتمع آموزشي كمال دانشگاه
دخترانه 30
95/12/18
12
 دبيرستان مهاد
پسرانه 40
95/2/1
13 دبيرستان داورپناه پسرانه 60
95/2/4
14
شاهد ثاراله خميني شهر
پسرانه 45
95/2/6
15
دولتي ابن سينا زرين شهر
پسرانه 30
95/2/8
16
دولتي ابدار
دخترانه 60
95/2/11
17
شيخ انصاري
پسرانه 30
95/9/13
18
مجتمع اموزشي كمال دانشگاه
دخترانه 45
95/9/14
19
شاهد 45
پسرانه 50
95/9/24
20
دبيرستانهاي شهر سميرم
پسرانه 20
95/10/27
21
دبيرستانهاي شهرستان كوهپايه
پسرانه 35
95/10/29

 

تحت نظارت وف ایرانی