پژوهشکده حمل و نقل

معرفي كلي و ضرورت تاسيس:

پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی در زمستان 1391 با موافقت اصولی شورای گشترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به کار نمود.  وجود مسایل متنوع پژوهشی در زمینه حمل و نقل کشور و همچنین منطقه مرکزی ایران از سویی و وجود توان متناسب فتی و پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان از سوی دیگر نمایانگر ضرورت و فایده تاسیس پژوهشکده حمل و نقل در کنار دانشکده حمل و نقل در اصفهان و در دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

گروههاي پژوهشي:

زیرساخت های حمل و نقل (موافقت قطعی)

وسایل حمل و نقل (خودرو) (موافقت قطعی)

برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل (موافقت اصولی)

اهداف:

گروه پژوهشی برنامه ريزی سيستمهای حمل و نقل

مأموریت:

پژوهش در زمينه برنامه ريزی نزديک به بهينه مجموعه تسهيلات حمل و نقلی موجود و جديد و روش های بکارگيری آنهاست. اين برنامه ريزی می تواند در سطوح شهری، استان، کشور انجام گيرد.

 اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):

مطالعه و پژوهش در زمينه:

- توسعه پايدار در حمل و نقل شهری ايران

- استفاده از تکنولوژی های جديد جهت تخمين تخمين تقاضای بار و مسافر در سطح شهرها و کشور

- استفاده از تکنولوژی های جديد جهت کاهش تقاضای سفر در سطح شهرها

- چگونگی بهبود نقش ايران در زمينه ترانزيت مسافر و بار در سطح منطقه و جهان

- تعيين ترکيب مناسب گونه های مختلف در حمل و نقل مسافر و بار در سطح کشور

  اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):

مطالعه و پژوهش در زمينه:

- عوامل تاثير گذار در رفتار ترافيکی مردم ايران

- مديريت ترافيک در سطح شهرهای ايران

- طراحی سيستم پشتيبانی تصميم در حمل و نقل شهری ايران

- نحوه استفاده از تکنولوژی اطلاعات جهت کاهش ترافيک شهری

- استفاده از تکنولوژی های جديد جهت برداشت اطلاعات ترافيکی از سطح شبکه حمل و نقل شهری

- استفاده از روش های غير مستقيم جهت اصلاح ماتريس های تقاضای سفر شهری

گروه پژوهشی: گروه پژوهشي خودروو وسايل ريلی                                                  

مأموریت:

ایجاد بستر تحقیقات مناسب نظری و تجربی جهت گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری پیشرفته در زمینه خودرو و سایل ریلی

اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):

 • ایجاد دانش فنی توانایی تولید فولاد دو فازی قابل استفاده در بدنه خودرو
 • تکمیل آزمایشگاه CAE برای خودرو
 • ایجاد آزمایشگاه CAE برای مدل­سازی و طراحی ناوگان ریلی
 • طراحی و ساخت یلتفرم دو منظوره (محرکه احتراقی و معرکه برقی) خودروی کلاس A تجاری
 • طراحی و ساخت تجهیزات خودروهای هیبرید
 • تکمیل بانک اطلاعاتی در زمینه خودرو و وسایل ریلی

اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):

 1. طراحی و ساخت خودروهای کوچک (mini) و کلاس A
 • طراحی و ساخت سه مدل خودروی صحرایی و شرکت در مسابقات جهانی آفریقای جنوبی وکره جنوبی
 • طراحی و ساخت دو مدل خودروی فرمول و شرکت در مسابقات انگلستان و آلمان
 • طراحی و ساخت خودروی مینی­برقی و شرکت در مسابقات پژوهشکده شهید رضایی تهران
 • طراحی و ساخت خودروی سوپر مایلج و شرکت در مسابقات فرانسه
 1. ایجاد امکانات فنی مدل­سازی، شبیه­سازی و طراحی خودرو (آزمایشگاه CAE)
 • توانایی شبیه­سازی NVH
 • توانایی شبیه­سازی تست تصادم
 • توانایی شبیه­سازی تست واژگونی
 • تحلیل دینامیکی خودرو
 • تحلیل ارتعاشی خودرو (بالاخص سیستم ترمز)
 •  طراحی و ساخت قطعات (مانند دسته موتورها و ...)
 1.  ایجاد دانش فنی و توانایی طراحی ناوگان حمل و نقل ریلی
 • طراحی بوژی و شبیه­سازی آن
 • طراحی ناوگان حمل و نقل سریع السیر
 • بررسی بهسازی پروفایل در زمینه خودرو و وسایل ریلی
 1.  ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه خودرو و وسایل ریلی

گروه پژوهشی فناوری های نوین در مهندسي عمران

مأموریت:

       - انجام پژوهش هاي کاربردي و توسعه اي در زمينه هاي مهندسي عمران در جهت دستيابي به فناوريهاي نوين در اين شاخه مهندسي با  بهره گيري از دانش هاي بين رشته اي

اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):

 • افزايش دوام و عمر خدمت دهي مصالح كاربردي در صنعت عمران
 • سبُك سازي و كاهش وزن مُرده ساختارهاي عمراني
 • به كارگيري فن آوري­هاي نوين در جهت كاهش مصرف انرژي در حوزه مهندسي عمران
 • به كارگيري فن آوري­هاي نوين در توسعه پايدار زيرساخت­هاي حمل و نقل كشور

اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):

 •  پژوهش در زمينه مصالح ساختماني سبک و پردوام
 • نيمه صنعتي کردن اختراعات وپژوهش هاي انجام شده در زمينه تثبيت خاک
 • نيمه صنعتي کردن اختراعات و پژوهش هاي انجام شده در زمينه بهبود خواص قير و آسفالت
 • نيمه صنعتي کردن پژوهش هاي انجام شده در زمينه هاي ساختماني سبک و پردوام
 • پژوهش در زمينه تکنولوژي نوين حمل و نقل وارائه روش هاي انتخاب تکنولوژي
 • حرکت در جهت افزايش تعامل صنعت ودانشگاه با استفاده از انجام پژوهش هاي موفق واعتماد سازي متقابل

ماموريت و چشم انداز پژوهشكده:

توسعه پژوهش های کاربردی و هدفمند در حوزه های مرتبط با صنعت حمل و نقل با رویکرد تولید علم و فناوری و توسعه پایدار کشور

تحت نظارت وف ایرانی